Cuma Ali AKBULUT
112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü
 
112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünün Görevleri
 
 
a) İl genelinde; il jandarma komutanlığı, il emniyet müdürlüğü, varsa sahil güvenlik bölge veya grup komutanlığı, belediyeler, orman bölge veya işletme müdürlüğü, doğa koruma          ve milli parklar bölge veya şube müdürlüğü, il sağlık müdürlüğü, il afet ve acil durum müdürlüğü ile valilikçe belirlenen diğer kurumların görev alanına giren acil çağrıları 24 saat          sürekli erişim esasına göre karşılamak ve bu hususta gerekli tedbirleri almak,
b) Acil çağrıları, çağrı merkezinde acil yardım hizmeti sunan kurumlara yönlendirmek,
c) Acil yardım hizmeti sunan kurumlar arasında gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
ç) Kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik acil çağrı hizmetleri alanında; hizmetiçi eğitim programlarını yapmak, Bakanlığın izni ile finansman sağlayan ulusal ve                           uluslararası kurum ve kuruluşların proje çağrılarını takip ederek, hibelere yönelik proje hazırlamak,
d) Acil çağrı hizmetlerine yönelik ilgili kurumların talep ve görüşlerini de alarak yazılım değişikliklerini Genel Müdürlüğe teklif etmek,
e) İlgili kurumların acil yardım hizmeti sunan komuta ve kontrol merkezleri ile telli, telsiz iletişimleri ile yazılımları arasında bağlantı sağlamak,
f) İhtiyaç duyulması halinde acil çağrı karşılama ve yönlendirmelerle ilgili olay yerinde iletişimi ve yönetimi sağlayacak mobil merkezleri kurmak ve işletmek,
g) İlgili kurumlarla birlikte tatbikatlar planlamak ve uygulamak,
ğ) İlgili kurumların görüş ve önerilerini de dikkate alarak çağrı merkezi hizmetlerinin sunumu için gerekli olan her türlü altyapıyı kurmak, işletmek ve kurumların kullanımına          sunmak,
h) Çağrı merkezinin fiziki imkânları ölçüsünde ilgili kurumların komuta ve kontrol merkezi ihtiyaçları için çağrı merkezinde ve diğer mahallerde valilik onayına istinaden yer          tahsisi yapmak,
ı) Çağrı merkezi hizmetlerine ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek,
i) Çağrı Merkezini asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul edenleri tespit etmek ve buna ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
j) Valilikçe verilen benzeri diğer görevleri yapmak.
 
 
 
ADRES: Pınar Mah. Bedüüzzaman Cad. No:159 Aksaray/Merkez
TEL: 0 382 217 66 71
FAX: 0382 217 66 72
         MAİL: aksaray@icisleri.gov.tr