T.C.
AKSARAY VALİLİĞİ
İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
                                                                                  
 
   
Aksaray Valiliğinden
24.02.2016 TARİHİ VE 2016/1 NO'LU ÇİĞ SÜTÜN TOPLANMASI, NAKLİ, DEPOLANMASI, PAZARLANMASI VE KABULÜ HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR
 
Karar Tarihi: 09.12.2016                                                                              
Karar No    :  2016/3
 
MADDE 1-  2016/1 Nolu Çiğ Sütün Toplanması, Nakli, Depolanması, Pazarlanması ve Kabulü Hakkında Kararın 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  ''(2) İlçe Süt Yürütme Kurulu; İlçelerde Kaymakam Başkanlığında; İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü, İlçede bulunan süt üreticileri ile ilgili kuruluşlardan (birlik, kooperatif vb.) iki  temsilci ile süt işleme veya süt toplayıcılarından bir temsilci olmak üzere beş (5) üyeden oluşur. İlçede süt üreticileri ile ilgili kuruluşlardan herhangi birinin bulunmaması durumunda süt üretim işletmesinden bir temsilci kurula üye olabilir. İlçe Süt Yürütme Kurulunda yer alacak sektör temsilcisi üyeleri İlçe Gıda Tarım Hayvancılık Müdürü tarafından teklif edilir. İlçe Süt Yürütme Kurulunun sekreterya işleri İlçe Müdürlüğü tarafından yürütülür.''
 
MADDE 2- Aynı kararın 6 ıncı maddesinin 1 inci fıkrasına aşağıdaki (f) bendi eklenmiştir.
 
    ''(f) Gerek İlçe Süt Yürütme Kurullarından gelen, gerekse İl Süt Yürütme Kurulu tarafından uygulamada tespit edilen sorunların hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması için İlgili Valilik Kararında değişiklik ve düzenleme yapılması amacıyla Aksaray Valiliğince iş bu kararla birlikte İl Süt Kuruluna yetki verilmiştir.İl Süt Yürütme Kurulu tarafından anılan Valilik Kararında yapılabilecek olan düzenleme ve değişiklikler 5442 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi gereği yürürlükte bulunan Kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine uygun olacaktır.''
 
MADDE 3-  Aynı kararın 7 ıncı maddesine aşağıdaki 13 üncü fıkra eklenmiştir.
     
     ''(13) Süt Toplama Aracı İzin Belgesi (Ek 3a/b) için başvuruda bulunan süt toplayıcılarından ilgili Valilik Kararında belirtilen hususlara uyacağını beyan ve kabul eden taahhütname (Ek-6) alınacaktır. Daha önce Süt Toplama Aracı İzin Belgesi (Ek 3a/b) almış olan süt toplayıcılarından da söz konusu taahhütname alınacaktır. Ayrıca süt toplayıcıları hangi süt toplama merkezi veya süt işleme tesisi adına süt topluyorsa o gıda işletmesinden kendisine çiğ süt topladığınıbelirten yazılı beyan alınması esastır. Süt toplayıcıları, bağlı bulunduğu süt işleme tesisi/süt toplama merkezi hangi ilçe sınırları içerisinde ise o ilçe müdürlüğüne ilgili izin için başvuru yapacaktır.Yalan ve yanlış beyan verdiği tespit edilen süt toplayıcıları, süt toplama merkezleri ve süt işleme tesisleri hakkında Savcılığa suç duyurusunda bulunulacaktır.''
 
MADDE 4-    Aynı kararın 8 inci maddesinin 6 ıncı, 7 nci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilerek söz konusu maddeye 12 nci fıkra eklenmiştir.
 
   ''(6) Çiftlik şartlarında üretilen çiğ süt sağımdan hemen sonra bulaşmayı önlemek için uygun şekilde tasarlanmış ve uygun donanıma sahip temiz bir yerde muhafaza edilir ve ayrı depolanır.
Eğer  süt sağımdan sonra iki saat içinde toplanmayacaksa  8 °C 'ye , eğer günlük toplanacaksa   8 °C ve altına, günlük toplanmayacaksa 6 °C ve altına soğutulmalıdır. Süt, sağımdan sonra iki (2) saat içinde ulaştırılabilecekse soğutma yapılmayabilir.''
  
 
 
 
 
  ''(7) Taşıma sıcaklığı ve süresi, sütün güvenirliği ve kalitesi üzerine olumsuz etkileri önleyecek şekilde işleme tesisine veya toplama merkezine sütün taşınmasına uygun olmalıdır.Tanımda adı geçen sıcak süt ile ilgili olarak; sabah sağılan sütler ile akşam sağılan sütler tek bir seferde işletmeye getirilmek üzere getirilmemeli, sabah ve akşam sütleri sağımdan sonra 6. fıkradaki şartlar dikkate alınarak işleme tesisine / toplama merkezine ayrı ayrı getirilmeli, tek parti halinde getirilmesi için biriktirilmemelidir. Bu kapsamda ilimiz genelinde sağım saatleride göz önünde bulundurularak;
Aylar
Sabah Çiğ Süt Topla Saatleri
Akşam Çiğ Süt Toplama Saatleri
Nisan-Mayıs-Haziran Temmuz-Ağustos-Eylül
06:30-08:30
19:30-21:30
Kasım-Aralık-Ocak-Şubat
Mart-Ekim
07:30-09:30
17:00-19:00
 
Belirtilen saatlerde 2 saat içinde çiğ sütün toplama işlemlerini tamamlayarak süt toplama/süt işleme tesisine ulaştıracaklardır.Belirtilen çiğ süt toplama saatleri dışında sıcak süt toplamasına izin verilmeyecektir. MAT sisteminde ve yapılacak kontroller sonucunda ; gün içerisinde belirtilen saatlerden sonra soğutulmamış çiğ süt toplayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.(Soğuk süt taşıyan nakil araçları hariç)
   ''(12) Mücbir sebepler (Ulusal Yas, savaş, yangın, trafik kazası, anarşi, terör, doğal afetler, toplama aracının arızalanması, hava muhalefetine bağlı olarak yol kapanmaları vb.) dolayısı ile gün içerisinde kararda belirtilen saatlerden sonra sıcak sütü, toplama merkezi/işleme tesisine teslim eden süt toplayıcılarının mücbir sebebi belgelendirmesi gerekmektedir. Süt toplayıcısı tarafından bildirilen mücbir sebebin il/ilçe müdürlüğünce yapılan değerlendirme neticesinde geçerli görülmesi (söz konusu çiğ sütün gıda güvenirliği ile insan sağlığı açısından tehlike oluşturmayacağı kanaatine varılması, Mobil Araç Takip Sisteminde araçla ilgili yapılan incelemeler, konu ile ilgili yapılan doğrulamalar vb) durumlarında süt toplayıcısı hakkında idari yaptırım yapılabilir.Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen günün mesai bitimine kadar süt toplayıcısının İl/ilçe Müdürlüğüne yazılı olarak bildirimde bulunması ve mücbir sebebin belgelendirilmesi zorunludur.''
      ''(13) Süt toplama araçlarında süt dışında başka bir şey taşınamaz ancak torbalı kesif yemin süte fiziksel, kimyasal ve biyolojik bulaşmayı engelleyecek şekilde Saat : 12:00 ile 15:00 arasında dağıtımı yapılabilir.''
MADDE 5- Aynı kararın Geçiş Hükümleri 12 inci maddesinin '' (12) – Çiğ Süt Toplama Araçlarına MAT Sisteminin Kurulumu ve bu araçların kayıt altına alınması ile ilgili her türlü alt yapı çalışmalarının tamamlanması için 31/12/2016 tarihine kadar süt toplayıcılarına süre verilmiştir.'' şeklinde değiştirilmiştir.
 
 MADDE 6- Bu karar yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
 
 MADDE 7– Bu karar hükümlerini Aksaray Valisi yürütür.