AKASRAY İL İNSAN HAKLARI KURUL DUYURUSU
 
 


İL İNSAN HAKLARI KURUL DUYURUSU
T.C. Aksaray Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu’nun
10 Aralık 2018 Dünya İnsan Hakları Günü
70. Yıldönümü Mesajı
 
        İnsan haklarına saygı, günümüzde, tüm çağdaş ve demokratik ülkeler için temel ilke haline gelmiştir. Bu ilke hem uluslararası insan hakları sözleşmeleri hem de anayasalarca güvence altına alınmıştır.
 
        67 yıl önce, 10 Aralık 1948’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca kabul edilen, ülkemiz tarafından da 6 Nisan 1949’da onaylanan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, tüm insanların hiçbir ayrım gözetilmeksizin yalnızca insan oluşlarından dolayı eşit, hür ve onurlu yaşama hakkına sahip olmalarını garanti altına almıştır. İnsan hakları, bütün insanlığın ortak değeri, bütün uygar ülkelerin ortak paydasıdır. İnsanlar arasında hiçbir zaman ayrım gözetmeksizin onlara hür, eşit bireyler olarak, insan onuruyla bağdaşan tarzda muamele etmek, insan hakları kavramının özüdür. İnsan hakları, çağdaş uygar toplumun temelidir. İnsan hakları demokrasinin vazgeçilmez unsurudur.
 
        Türkiye Cumhuriyeti, anayasalarında insan haklarına bugüne kadar gereken önemi vererek geniş yer ayırmıştır. 1982 Anayasası’nın 2. maddesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin nitelikleri arasında “İnsan haklarına saygılı” devlet olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca “Devletin temel amaç ve görevleri” ni gösteren Anayasa’nın 5. maddesinde, “kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmak” Devletin temel görevleri arasında sayılmıştır. Anayasamızın 12-74. maddeleri arasında ise, kişilerin temel hak ve ödevleri tek tek güvence altına alınmıştır. Anayasamızın 90. maddesinde, usulüne göre yürürlüğü girmiş anlaşmaların kanun hükmünde olduğu, ancak insan hakları antlaşmaları ile kanunların çatışması durumunda, insan hakları antlaşmalarının geçerli olduğu ifade edilmiştir. Böylece, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin taraf olduğu tüm insan hakları anlaşmaları ile uluslararası hukukun tanıdığı haklar Türk vatandaşlarına da tanınmıştır.
         Anayasal güvence insan haklarına saygı açısından temel olmakla birlikte yeterli değildir. Bu nedenle Anayasamızda tanınan temel hak ve ödevlerden herkesin tam olarak yararlanabilmesi için insan haklarını koruma mekanizmaları geliştirilmiştir. İnsan haklarını korumada yargının ve sivil toplumun yanında, yerel düzeyde insan haklarını korumak amacıyla, Ülkemizde 2000 yılında 81 il ve 850 ilçede "İnsan Hakları İl ve İlçe Kurulları" kurulmuştur. Bu kurullar, 23 Kasım 2003 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle yeniden yapılandırılmış, kurullarda sivil toplumun temsili güçlendirilmiştir.
         İlimizde de kurulan; İnsan Hakları İl ve İlçe Kurulları, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi için çalışmalar yapmaktadır. Kurullar, öncelikle idarenin uygulamalarında vatandaşlara hoşgörü ve nezaketle yaklaşılmasını sağlamak ve insan hakları ihlallerinin önlenmesi için gerekli çalışmaları yapmakla yükümlüdür. Hak ihlaline şahsen uğranıldığında ya da tanık olunan her durumda, Valilik veya Kaymakamlık binasında bulunan insan hakları danışma ve başvuru masaları aracılığı ile bu kurullara başvuruda bulunulabilir.
         Tüm kurum, kuruluş, bireyler ve özellikle medya tarafından insanların insan hakları konusunda bilgilendirilmesi ve hak arama bilincinin geliştirilmesine yönelik bir fırsat olarak görülmesi; insan hak ve özgürlüklerinin herkes için tüm yönleriyle korunup hayata geçirildiği bir dünyaya ulaşılması temennisiyle 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününü kutlarız.