2018 2019 YILI 180 İŞ GÜNÜ İLKOKUL ORTAOKUL ÖĞRENCİ TAŞIMA İŞİ
AKSARAY İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

2018 2019 YILI 180 İŞ GÜNÜ İLKOKUL ORTAOKUL ÖĞRENCİ TAŞIMA İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası
:
2018/251387
1-İdarenin
a) Adresi
:
Yeni San. Mah. Valilik Ek-3 Hizmet Binası Kat:4 No:47 68100 AKSARAY MERKEZ/AKSARAY
b) Telefon ve faks numarası
:
3822136840 - 3822136814
c) Elektronik Posta Adresi
:
aksaraymem@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı
:
2018-2019- EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İLKOKUL-ORTAOKUL 180 İŞ GÜNÜ ÖĞRENCİ TAŞITTIRILMASI HİZMET ALIM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer
:
Aksaray Valiliği Toplantı Salonu
c) Süresi
:
İşe başlama tarihi 17.09.2018, işin bitiş tarihi 07.06.2019

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
:
Milli Eğitim Müdürlüğü Ek Valilik Binası Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
:
27.06.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
1- Araç Ruhsatı
2- Sürücü Belgesi (Ehliyet)
3-Araç Sigorta Poliçesi
4- Mesleki Yeterlilik Belgesi (SRC)
5-Halk Eğitim Merkezinden Sertifika
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Her türlü personel ve öğrenci taşıma işleri benzeri iş olarak kabul edilecektir
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 10 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 
200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü Taşımalı Eğitim Bürosu adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 
Milli Eğitim Müdürlüğü Ek Valilik Binası Kat :4 AKSARAY adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
 
2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TAŞIMA YOLUYLA EĞİTİME ERİŞİMİ SAĞLANAN İLKOKUL-ORTAOKULU  YERLEŞİM YERİ GÜZERGAH VE  MESAFE BELİRLEME TUTANAĞI    
SIRA NO TAŞIMA MERKEZİ  OKULUN ADI SIRA NO ÖĞRENCİSİ TAŞINAN
YERLEŞİM YERİ ADI
ÖĞRENCİ SAYISI ARAÇ KOLTUK SAYISI MESAFE (KM)     
1 Acıpınar İlkokulu/Ortaokulu 1 Bostanlık-Aşağı-Yukarı Cerit 18 18+1 24    
2 Acıpınar İlkokulu/Ortaokulu 2 Aşağı-Yukarı Sapmaz-1. Hat 20 20+1 5    
3 Acıpınar İlkokulu/Ortaokulu 3 Aşağı-Yukarı Sapmaz-2. Hat 20 20+1 5    
4 Acıpınar İlkokulu/Ortaokulu 4 Aşağı-Yukarı Sapmaz-3. Hat 21 21+1 5    
5 Acıpınar İlkokulu/Ortaokulu 5 Baymış 21 21+1 10    
6 Akçakent İskanevleri İlkokul 6 Gidiriş-Yenikent (Tökevlek) Mevkii 18 18+1 6    
7 Akçakent İskanevleri Ortaokulu 7 Gidiriş-Yenikent (Tökevlek) Mevkii 20 20+1 6    
8 Akçakent İskanevleri Ortaokulu 8 Akçakent Hürriyet-1 17 17+1 10    
9 Akçakent İskanevleri Ortaokulu 9 Akçakent Hürriyet-2 17 17+1 10    
10 Akin İlkokulu/Ortaokulu 10 Ekecikyeniköy-1. Hat 17 17+1 12    
11 Akin İlkokulu/Ortaokulu 11 Ekecikyeniköy-2. Hat 19 19+1 12    
12 Akin İlkokulu/Ortaokulu 12 Ekecikyeniköy-3. Hat 20 20+1 12    
13 Akin İlkokulu/Ortaokulu 13 Ekeciktolu 13 13+1 9    
14 Akin İlkokulu/Ortaokulu 14 Sağırkaraca (Cerran) 20 20+1 13    
15 Akin Ortaokulu 15 Yağan 20 20+1 11    
16 Alayhan Şehit Yıldırım Aras İlkokulu 16 Babakonağı-Karakova-Bayındır 19 19+1 11    
17 Alayhan Şehit Yıldırım Aras Ortaokulu 17 Babakonağı-Karakova 14 14+1 10    
18 Altınkaya İlkokulu/Ortaokulu 18 İğdeli-Karapınar-Çokyatan-Asma 9 14+1 15    
19 Altınkaya  İlkokulu/Ortaokulu 19 Halvay-K.Güve 21 21+1 14    
20 Altınkaya İlkokulu/Ortaokulu 20 Hacıisa-B.Güve 13 14+1 15    
21 Altınkaya İlkokulu/Ortaokulu 21 Ömersala-Tepeköy-Peçenek-Porsuk 9 14+1 18    
22 Aratol İlkokulu/Ortaokulu 22 Ataköy 28 28+1 9    
23 Aratol İlkokulu/Ortaokulu 23 Ulukışlatolu 17 17+1 8    
24 Aratol Ortaokulu 24 Selecikösetolu-1 24 24+1 4    
25 Aratol Ortaokulu 25 Selecikösetolu-2 24 24+1 4    
26 Aratol Ortaokulu 26 Kazıcıktolu 28 28+1 4    
27 Armutlu İlkokulu/Ortaokulu 27 Killik-Dokuz-Döllük-İnceoba 12 14+1 28    
28 Çavdarlılar İlkokulu/Ortaokulu 28 Edek Yaylası-Bektaş Deresi 7 14+1 8    
29 Çavdarlılar İlkokulu/Ortaokulu 29 Fatmauşağı 25 25+1 6    
30 Çekiçler İlkokulu/Ortaokulu 30 Salmanlı 14 14+1 9    
31 Çekiçler İlkokulu/Ortaokulu 31 Koyak-Karaçayır 17 17+1 13    
32 Çekiçler İlkokulu/Ortaokulu 32 Ekecik Şeyhler-Cankıllı 21 21+1 7    
33 Çekiçler İlkokulu/Ortaokulu 33 Ekecik Gödeler-Cankıllı-1 21 21+1 6    
34 Çekiçler İlkokulu/Ortaokulu 34 Ekecik Gödeler-Cankıllı-2 20 20+1 6    
35 Çekiçler Ortaokulu 35 Taptuk Emre 12 14+1 10    
36 Çekiçler Ortaokulu 36 Yanyurt-Borucu-1 18 18+1 8    
37 Çekiçler Ortaokulu 37 Yanyurt-Borucu-2 17 17+1 8    
38 Çekiçler Ortaokulu 38 Borucu 17 17+1 5    
39 Doğantarla İlkokulu 39 Suüstü Çeltek 10 14+1 8    
40 Gençosman Köyü İlkokulu/Ortaokulu 40 Ağzıkarahan  25 25+1 7    
41 Güller Ceylan Acar İlkokulu/ Ortaokulu 41 Gültepe 12 14+1 12    
42 Helvadere Atatürk İlkokulu 42 Kışla-Y.Afetevleri-Kalealtı 19 19+1 8    
43 Helvadere Atatürk İlkokulu/Ortaokulu 43 Kalealtı 20 20+1 8    
44 Helvadere Atatürk İlkokulu 44 İncesu-Afetevleri 19 19+1 8    
45 Helvadere Atatürk Ortaokulu 45 Kışla 23 23+1 4    
46 Helvadere Atatürk Ortaokulu 46 İncesu-Kiliseli-Bandra 19 19+1 8    
47 Helvadere Atatürk Ortaokulu 47 Afetevleri-1 16 16+1 4    
48 Helvadere Atatürk Ortaokulu 48 Afetevleri-2 15 15+1 4    
49 İncesu İlkokulu/Ortaokulu 49 Hüyük-Porsuk 9 14+1 7    
50 İncesu İlkokulu/Ortaokulu 50 K.Kılavuz-Mollalar-E.Acar-Kuddusi-Veli Kal. 13 14+1 10    
51 İncesu İlkokulu/Ortaokulu 51 B.Argaç-Aziz-Kara Tahir-Kemal-Recep Balkır 9 14+1 10    
52 Kalebalta Ortaokulu 52 Sarıağıl  20 20+1 3    
53 Kalebalta Ortaokulu 53 Küçükpörnekler 13 14+1 4    
54 Karataş Ortaokulu 54 Bağlı-1 15 15+1 3    
55 Karataş Ortaokulu 55 Bağlı-2 14 14+1 3    
56 Karataş Ortaokulu 56 Bağlı-3 14 14+1 3    
57 Nurgöz İlkokulu/Ortaokulu 57 Nurgöz Yaylası-1 21 21+1 5    
58 Nurgöz İlkokulu/Ortaokulu 58 Nurgöz Yaylası-2 21 21+1 5    
59 Nurgöz İlkokulu/Ortaokulu 59 Boyalı-1      21 21+1 8    
60 Nurgöz İlkokulu/Ortaokulu 60 Boyalı-2 20 20+1 8    
61 Nurgöz İlkokulu/Ortaokulu 61 Çolaknebi-1 15 15+1 8    
62 Nurgöz İlkokulu/Ortaokulu 62 Çolaknebi-2 15 15+1 8    
63 Oğuzata İlkokulu 63 Yukarı Dikmen 24 24+1 5    
64 Oğuzata Ortaokulu 64 Yukarı Dikmen 21 21+1 5    
65 Taşpınar İlkokulu/Ortaokulu 65 Kırtıllı-Sümrü-Hüyük-Güvercinlik-Killik 14 14+1 20    
66 Tatlıca Şehit Ünal Demir İlkokulu/Ortaokulu 66 Karakuyu-Susadı 19 19+1 5    
67 Tatlıca Şehit Ünal Demir İlkokulu/Ortaokulu 67 Karakuyu-Susadı 18 18+1 5    
68 Topakkaya Şehit Erdal Akbulut Ortaokulu 68 Çimeliyeniköy-1 17 17+1 5    
69 Topakkaya Şehit Erdal Akbulut Ortaokulu 69 Çimeliyeniköy-2 16 16+1 5    
70 Yalnızceviz Ortaokulu 70 Göksugüzel-1 18 18+1 4    
71 Yalnızceviz Ortaokulu 71 Göksugüzel-2 18 18+1 4    
72 Yalnızceviz Ortaokulu 72 Gökçe-1 19 19+1 11    
73 Yalnızceviz Ortaokulu 73 Gökçe-2 19 19+1 11    
74 Yalnızceviz Ortaokulu 74 Bebek-1 23 23+1 10    
75 Yalnızceviz Ortaokulu 75 Bebek-2 24 24+1 10    
76 Yenikent İlkokulu 76 Cülle 18 18+1 8    
77 Yenikent İlkokulu 77 Hacıhasanlı 18 18+1 6    
78 Yenikent Şehit Recep İnce Ortaokulu 78 Akhan-1 15 15+1 6    
79 Yenikent Şehit Recep İnce Ortaokulu 79 Akhan-2 16 16+1 6    
80 Yenikent Şehit Recep İnce Ortaokulu 80 Cülle-H.Hasanlı-Serdar 14 14+1 8    
81 Yeşilova İbrahim Etem Baysal Ortaokulu 81 Hatipağatolu-1 21 21+1 9    
82 Yeşilova İbrahim Etem Baysal Ortaokulu 82 Hatipağatolu-2 21 21+1 9    
83 Yeşilova İbrahim Etem Baysal Ortaokulu 83 Darıhüyük 14 14+1 6