ÖĞRENCİ TAŞITTIRILMASI HİZMET ALIM İŞİ

ÖĞRENCİ TAŞITTIRILMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası
:
2017/Tabloda Belirtilmiştir.
1-İdarenin
a) Adresi
:
Yeni San. Mah. Valilik Ek-3 Hizmet Binası Kat:4 No:47 68100 AKSARAY MERKEZ/AKSARAY
b) Telefon ve faks numarası
:
3822136840 - 3822136814
c) Elektronik Posta Adresi
:
aksaraymem@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı
:
 180 İŞ GÜNÜ ÖĞRENCİ TAŞIMA İŞİ 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer
:
Valilik Toplantı Salonu
c) Süresi
:
İşe başlama tarihi 18.09.2017, işin bitiş tarihi 08.06.2018
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
:
Milli Eğitim Müdürlüğü Ek Valilik Binası Kat :4 AKSARAY
b) Tarihi ve saati
:
Tabloda Belirtilmiştir.
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Her türlü personel ve öğrenci taşıma işleri benzeri iş olarak kabul edilecektir
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 
200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Aksaray Milli Eğitim Müdürlüğü Taşımalı Eğitim Bölümü adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 
Müdürlüğümüz Taşımalı Eğitim Bölümü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
 
 
2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAŞIMA YOLUYLA EĞİTİME ERİŞİMİ SAĞLANACAK
 TAŞIMA MERKEZİ OKUL VE YERLEŞİM YERİ İLAN TABLOSU
SIRA NO TAŞIMA MERKEZ OKUL ADI SIRA NO ÖĞRENCİSİ TAŞINAN
YERLEŞİM BİRİMİ ADI
ÖĞRENCİ SAYISI ARAÇ KOLTUK SAYISI ARAÇ TİPİ MESAFE (KM) İHALE KİK NO İHALE TARİH VE
 SAATİ
1 Acıpınar İlkokulu/Ortaokulu 1 Aşağı Cerit-Yukarı Cerit 18 18+1 O 24 2017/222208 13/06/2017
Saat:09:00
2 Acıpınar İlkokulu/Ortaokulu 2 Aşağı Sapmaz-1. Hat 17 17+1 O 5
3 Acıpınar İlkokulu/Ortaokulu 3 Aşağı Sapmaz-2. Hat 20 20+1 O 5
4 Acıpınar Ortaokulu 4 Yukarı Sapmaz 18 18+1 O 5
5 Acıpınar Ortaokulu 5 Baymış 13 13+1 M 10
6 Akçakent İskanevleri İlkokulu/Ortaokulu 6 Yenikent (Tökevlek) Mevkii 15 15+1 O 5
7 Akçakent İskanevleri Ortaokulu 7 Akçakent  Gidiriş Yaylası 13 13+1 M 6
8 Akçakent İskanevleri Ortaokulu 8 Akçakent Hürriyet-1 17 17+1 O 10
9 Akçakent İskanevleri Ortaokulu 9 Akçakent Hürriyet-2 17 17+1 O 10
10 Akin İlkokulu/Ortaokulu 10 Ekeciktolu 13 13+1 M 9
11 Akin İlkokulu/Ortaokulu 11 Ekecikyeniköy-1. Hat 24 24+1 O 12
12 Akin İlkokulu/Ortaokulu 12 Ekecikyeniköy-2. Hat 24 24+1 O 12
13 Akin İlkokulu/Ortaokulu 13 Sağırkaraca (Cerran) 20 20+1 O 13
14 Akin Ortaokulu 14 Yağan 19 19+1 O 11
15 Alayhan Şehit Yıldırım Aras İlkokulu 15 Babakonağı (İlkokul) 17 17+1 O 10
16 Alayhan Şehit Yıldırım Aras İlkokulu/Ortaokulu 16 Babakonağı-Karakova 18 18+1 O 10
17 Aratol İlkokulu 17 Ataköy (İlkokul) 15 15+1 O 9
18 Aratol İlkokulu/Ortaokulu 18 Ulukışlatolu 13 13+1 M 8
19 Aratol Ortaokulu 19 Selecikösetolu-1 17 17+1 O 4
20 Aratol Ortaokulu 20 Selecikösetolu-2 17 17+1 O 4
21 Aratol Ortaokulu 21 Selecikösetolu-3 16 16+1 O 4
22 Aratol Ortaokulu 22 Kazıcıktolu 28 28+1 O 4
23 Aratol Ortaokulu 23 Ataköy (Ortaokul) 14 14+1 M 9
24 Armutlu İlkokulu/Ortaokulu 24 Killik-Dokuz-Döllük-İnceoba 9 14+1 M 28
25 Çavdarlılar İlkokulu/Ortaokulu 25 Edek Yaylası-Bektaş Deresi 7 14+1 M 8
26 Çekiçler İlkokulu/Ortaokulu 26 Salmanlı 13 13+1 M 9
27 Çekiçler İlkokulu/Ortaokulu 27 Koyak-Karaçayır 18 18+1 O 13
28 Çekiçler İlkokulu/Ortaokulu 28 Ekecik Şeyhler-Cankıllı 17 17+1 O 7
29 Çekiçler İlkokulu/Ortaokulu 29 Ekecik Gödeler-Cankıllı 18 18+1 O 6
30 Çekiçler Ortaokulu 30 Taptuk Emre 17 17+1 O 10
31 Çekiçler Ortaokulu 31 Yanyurt-Borucu-1 20 20+1 O 8
32 Çekiçler Ortaokulu 32 Yanyurt-Borucu-2 19 19+1 O 8
33 Çekiçler Ortaokulu 33 Borucu 19 19+1 O 5
34 S. 75.Yıl Cumhuriyet İlkokulu/Ortaokulu 34 Çiftekuyu-Şemsettin  17 17+1 O 19
35 Sultanhanı Ortaokulu/İmam-Hatip Ortaokulu 35 Tömü-Cülcülü-Marul 21 21+1 O 20
1 Doğantarla İlkokulu 1 Suüstü Çeltek 15 15+1 O 8 2017/222377 13/06/2017
 Saat:10:30
2 Gençosman Köyü İlkokuluOrtaokulu 2 Ağzıkarahan  26 26+1 O 7
3 Gözlükuyu İskanevleri İlkokulu/Ortaokulu 3 Yukarı Gözlükuyu 4 14+1 M 7
4 Güller Ceylan Acar İlkokulu/ Ortaokulu 4 Gültepe 13 14+1 M 12
5 Helvadere Atatürk İlkokulu/Ortaokulu 5 İncesu-Afetevleri-Kiliseli Bandıra-1 15 15+1 O 8
6 Helvadere Atatürk İlkokulu/Ortaokulu 6 İncesu-Afetevleri-Kiliseli Bandıra-2 16 16+1 O 8
7 Helvadere Atatürk İlkokulu/Ortaokulu 7 Kale Mevki 21 21+1 O 4
8 Helvadere Atatürk İlkokulu 8 Kışla (İlkokul) 20 20+1 O 4
9 Helvadere Atatürk Ortaokulu 9 Kışla (Ortaokul) 15 15+1 O 4
10 Helvadere Atatürk Ortaokulu 10 Afetevleri-1 18 18+1 O 4
11 Helvadere Atatürk Ortaokulu 11 Afetevleri-2 18 18+1 O 4
12 İncesu İlkokulu/Ortaokulu 12 Hüyük-Porsuk 11 14+1 M 7
13 İncesu İlkokulu/Ortaokulu 13 K.Kılavuz-Mollalar-E.Acar-Kuddusi-Veli Kalkan  11 14+1 M 10
14 İncesu İlkokulu/Ortaokulu 14 Beş Argaç-Aziz-Kara Tahir-Kemal-Recep Balkır 9 14+1 M 10
15 Kalebalta Ortaokulu 15 Sarıağıl  21 21+1 O 3
16 Kalebalta Ortaokulu 16 Küçükpörnekler 14 14+1 M 4
17 Karataş Ortaokulu 17 Bağlı-1 15 15+1 O 3
18 Karataş Ortaokulu 18 Bağlı-2 15 15+1 O 3
19 Karataş Ortaokulu 19 Bağlı-3 15 15+1 O 3
20 Nurgöz İlkokulu 20 Nurgöz Yaylası (İlkokul) 20 20+1 O 5
21 Nurgöz İlkokulu 21 Boyalı (İlkokul)     15 15+1 O 8
22 Nurgöz İlkokulu/Ortaokulu 22 Fatmauşağı 22 22+1 O 9
23 Nurgöz Ortaokulu 23 Nurgöz Yaylası (Ortaokul) 20 20+1 O 5
24 Nurgöz Ortaokulu 24 Boyalı (Ortaokul) 19 19+1 O 8
25 Nurgöz Ortaokulu 25 Çolaknebi 17 17+1 O 8
26 Oğuzata İlkokulu 26 Yukarı Dikmen 26 26+1 O 5
27 Oğuzata Ortaokulu 27 Yukarı Dikmen 24 24+1 O 5
28 Sultanhanı Ortaokulu/İmam-Hatip Ortaokulu 28 Kırkoba 23 23+1 O 6
29 Sultanhanı Ortaokulu/İmam-Hatip Ortaokulu 29 Kırkdelik 18 18+1 O 8
30 Sultanhanı Ortaokulu/İmam-Hatip Ortaokulu 30 Zeybekler-Taşoba-Kümeevleri 21 21+1 O 20
1 Altınkaya İlkokulu/Ortaokulu 1 İğdeli-Karapınar-Çokyatan-Asma 6 14+1 M 15 2017/222250 13/06/2017
Saat:14:00
2 Altınkaya İlkokulu/Ortaokulu 2 Halvay-K.Güve 20 20+1 O 14
3 Altınkaya İlkokulu/Ortaokulu 3 Hacıisa-B.Güve 9 14+1 M 15
4 Altınkaya İlkokulu/Ortaokulu 4 Ömersala-Peçenek-Porsuk-Tepeköy 15 15+1 O 18
5 Taşpınar İlkokulu/Ortaokulu 5 Kırtıllı-Sümrü-Hüyük-Güvercinlik-Killik 22 22+1 O 20
6 Tatlıca Şehit Ünal Demir İlkokulu/Ortaokulu 6 Susadı 17 17+1 O 3
7 Tatlıca Şehit Ünal Demir İlkokulu/Ortaokulu 7 Karakuyu 16 16+1 O 5
8 Topakkaya Şehit Erdal Akbulut Ortaokulu 8 Çimeliyeniköy-1 15 15+1 O 5
9 Topakkaya Şehit Erdal Akbulut Ortaokulu 9 Çimeliyeniköy-2 16 16+1 O 5
10 Yalnızceviz Ortaokulu 10 Göksugüzel-1 17 17+1 O 4
11 Yalnızceviz Ortaokulu 11 Göksugüzel-2 16 16+1 O 4
12 Yalnızceviz Ortaokulu 12 Gökçe-1 19 19+1 O 11
13 Yalnızceviz Ortaokulu 13 Gökçe-2 20 20+1 O 11
14 Yalnızceviz Ortaokulu 14 Bebek-1 17 17+1 O 10
15 Yalnızceviz Ortaokulu 15 Bebek-2 16 16+1 O 10
16 Sultanhanı Şehit Murat Yumuşak İlkokulu 16 Küme Evleri-Taşoba 16 16+1 O 8
17 Sultanhanı Şehit Murat Yumuşak İlkokulu 17 Cülcülü-Tömü-Marul 14 14+1 M 20
18 Sultanhanı Şehit Murat Yumuşak İlkokulu 18 Kırkdelik İlkokulu 7 14+1 M 8
19 Yenikent İlkokulu 19 Cülle-Hacıhasanlı-1 16 16+1 O 8
20 Yenikent İlkokulu 20 Cülle-Hacıhasanlı-2 17 17+1 O 8
21 Yenikent Şehit Recep İnce Ortaokulu 21 Akhan-1 18 18+1 O 6
22 Yenikent Şehit Recep İnce Ortaokulu 22 Akhan-2 18 18+1 O 6
23 Yenikent Şehit Recep İnce Ortaokulu 23 Akhan-3 17 17+1 O 6
24 Yenikent Şehit Recep İnce Ortaokulu 24 Akhan-4 16 16+1 O 6
25 Yenikent Şehit Recep İnce Ortaokulu 25 H.Hasanlı 16 16+1 O 6
26 Yenikent Şehit Recep İnce Ortaokulu 26 Cülle-Serdar 15 15+1 O 8
27 Yenikent İmam-Hatip Ortaokulu 27 Cülle-H.Hasanlı-Serdar 19 19+1 O 8
28 Yenikent İmam-Hatip Ortaokulu 28 Akhan 10 14+1 M 6
29 Yeşilova İbrahim Etem Baysal Ortaokulu 29 Hatipağatolu-1 20 20+1 O 9
30 Yeşilova İbrahim Etem Baysal Ortaokulu 30 Hatipağatolu-2 21 21+1 O 9
31 Yeşilova İbrahim Etem Baysal Ortaokulu 31 Darıhüyük 10 14+1 M 6