T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 
     


Bulunduğunuz Yer:  Kamu Kurumları  >>   Aksaray İl Özel İdaresi

 AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

 

AKSARAY İL ÖZEL İDARESİKurum Adı: Aksaray İl Özel İdaresi


Amirin Adı Soyadı:


Ramazan ALTUNDAĞ


Kurum Adresi: Çiftlik Mah.Nevşehir yolu üzeri No.6 68100 AKSARAY


Web Adresi: www.aksarayozelidare.gov.tr

Telefon:
0 (382) 215 36 97  

Faks: 0 (382) 215 36 98


E-Mail: 68ozelidare@icisleri.gov.tr


Açıklama:

 

 Köye Yönelik Hizmetler

a) Devlet ve İl Yolları Ağı dışında kalan köyler ve bunlara bağlı yerleşim birimlerinin,Orman Yollarının ve Orman İçi yolların yol ağını tespit etmek,bu yolları,köprüleri,sanat yapılarını,köy içi yollarını yapmak mevcutları geliştirmek,Trafik güvenliği yönünden gerekli istikamet ve Km.Levhaları ile diğer işaretleri düzenlemek,

b) Kalkınma Plan ve Programlarında yer alan ilke ve politikalara uygun bir şekilde toprak ve su kaynaklarının verimli  kullanılmasını,korunmasını geliştirilmesini sağlamak çiftçilerin hizmetine götürmek üzere gerekli araştırma,Etüd,hizmet ve yatırımlara ait program ve projeleri yapmak ve yaptırmak ,bunlardan tasvip edilenleri uygulamak ve uygulattırmak,

c) Baraj,Havaalanı,Fabrika,Savunma ile ilgili tesislerin ve diğer tesislerin inşaatı  tarih ve tabiat kıymetlerinin korunması gibi amaçlarla yapılacak kamulaştırmalar ve Özel Kanunların uygulanması sebebiyle yerlerini terk etmek zorunda kalanlardan geçim imkanlarını kısmen veya tamamen kaybedecek nüfus ile göçmen ve göçebeleri ve bulunduğu yerde geliştirilmesi mümkün olmayan Orman içi köylere,köy nüfusunun çoğunluğu tarafından istenmesi halinde köylerin mahalle ,mezra gibi dağınık yerleşme yerlerini yeni bir yerleşme yerinde toplamak,Tarım içi ve tarım dışı sahalarda iskan etmek ,

d) Köy ve bağlı yerleşim birimlerinin yol,su elektrik ,kanalizasyon tesislerinin inşaatı bakımı,onarımı,geliştirme ve işletme hizmetlerini düzenlemek üzere gerekli tedbirleri almak,bakım onarım işletme ve geliştirme hizmetlerine ait esasları tespit etmek ve yürütmek,

e) Köy ve bağlı yerleşme birimlerine,Askeri Garnizonlara  sağlıklı yeterli içme suyu ve kullanma suyu tesislerini yapmak,geliştirmek ve yapımına destek olmak,sondaj kuyuları açmak,bu maksatla umuma ait sular ile Kanunlarla Köye ve köylüye devir ve tahsis edilmiş  veya köyün veya köylerin eskiden beri indifaında bulunmuş olan suları köylerin ve bağlı yerleşim birimlerinin Askeri Garnizonların ihtiyacına göre tevzi etmek kısmen veya tamamen başka köye köylere bağlı yerleşme birimlerine Askeri Garnizonlara tahsis etmek ve tahsis şeklini değiştirmek ,

Sahipli veya köyün bedeli mukabili iktisap ettiği sularla diğer gayri menkulleri,2492 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince Kamulaştırmak veya gayrimenkul üzerinde irtifak hakkı tesis etmek ,

Su tesislerinin vücuda getirilmesine ve su yollarının geliştirilmesine lüzumlu olan arazi,Devlet Hüküm ve Tasarruf u altında veya köyün ve köylerin ve bağlı yerleşme birimlerinin umumi yerleri içinde bulunuyorsa o araziler hakkında  da bu fıkra hükmü uygulanır.

f) Devletin Hüküm ve Tasarrufu altında veya Özel mülkiyetinde bulunan yabani fıstıklık zeytinlik,sakızlık,harnupluk,fundalık,makilik,çayır ve meraların altı yapı tesislerini İmar,Islah ve ihya etmek için gerekli projeleri ve programları hazırlamak,hazırlatmak tasvip edilenleri uygulamak ve uygulatmak,

g) Tarım alanlarının gayesine uygun bir şekilde  kullanılmasını sağlamak,denetlemek ve bu konu ile ilgili diğer Kuruluşlarla iş birliği yapmak ,

h) Devletin Hüküm ve tasarımı altında veya Özel Mülkiyetinde bulunan taşlı Asitli,Alkali veya Turbiyer toprakları ve kurutulmuş sahaları Tarıma elverişli hale getirmek

İ) Devletçe ikmal edilmiş sulama tesislerinden alınan veya her ne surette olarsa olsun Tarım alanlarında bulunan suyun Tarımda kullanılması ile ilgili arazi tesviyesi ,tarla başı kanalları ,tarla içi sulama ve drenaj  tesisleri gibi tarım sulaması hizmetlerini ve bu konularda gerekli diğer işleri yapmak , Ekonomik üretime imkan vermeyecek derecede parçalanmış,dağılmış,şekilleri bozulmuş tarım arazilerinin teknik,ekonomik işletme imkanları ölçüsünde toplumlaştırılmasını yapmak,

j) Yağışların ve sel sularının zararlarını önleyici ve depolayıcı Tarım arazileri için suluma suyu ve hayvanlar için içme suyu sağlanmasına yönelik gölet ve diğer tesisleri yapmak ve yaptırmak,
Sulama suyu ihtiyacı saniyede 500 litreye kadar olan suların tesislerini Kurmak ve işletilmelerini sağlamak ,aynı mahiyette evvelce yapılmış tesisleri ikmal,ıslah ve tevsi etmek işletilmelerini bağlamak,(Baraj ve elektrik istihsaline matuf regülatör inşası bu hükmün dışındadır.Saniyedeki sarfiyatı 500 litreden fazla olan sular üzerinde yapılacak tesisler için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün muvafakati gerekir.)

k)Toprak muhafaza arazi ıslahı ve sulama gibi faaliyetlerde gerektiğinde  Birlikler,Ortaklıklar,döner Sermayeli ve tüzelkişiliği haiz işletmeler kurmak veya döner sermayeli işletmelerini ,bu işlerle meşgul birimleri,şirketlere veya işletmelere ortak etmek,bunlarla ilgili her türlü anlaşmalar yapmak,

l)  Küçük akarsular İle güneş ,rüzgar ve diğer enerji kaynakları ve tesislerinden faydalanılarak köylerin elektriklendirilmesi için tesisler yapmak yaptırmak,

m)  1306 Sayılı İskan Kanununa göre nakledilen veya toplulaştırılacak köyler için arsa tefrik etmek,diğer kasaba ve köylerin imar planlarını ve ihtiyaç sahiplerine konut ve tarımsal işletme tesisleri için tip projeler hazırlamak,hazırlatmak ve kendi evini yapana yardım metoduna dayalı olarak gerekli kredileri vermek ,köy içi altı yapıları sosyal tesisler ve istihdam yaratacak ekonomik tesisleri yapmak ve yaptırmak ,yıllık harcama planları yaparak özel iskan fonunun kullanmak ve bu fondan yapılan kaynak tahsisleri ile yatırımları gerçekleştirmek,

n) Deprem ihtimalinin en fazla olduğu aktif deprem kuşaklarında bulunan köylerdeki nüfusun konut ve tarımsal tesislerini depreme dayanıklı hale getirmek maksadıyla kredi vermek,

o) Serbest göçmen işlerini yürütmek Özel Kanunlar gereğince İskanlı Göçmen kabul etmek,

p) Kiraya verilecek hazine arazisi genişliğini kira bedelini ve kiralayacak olan topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçileri tespit etmek ve Devletin Hüküm ve Tasarrufu altındaki arazinin tespit tayin ve her türlü ölçü işlerini yapmak ve hazine adına tescil işlemlerini yaptırmak ve evvelce dağıtılan arazilerde tashih ,ıslah ve istirdat işlemlerini yapmak mera yaylak ve kışlakların tespit ,tahdit ve tahsisini yapmak ,ayrıca lüzumlu hallerde bunlardan ihtiyaç fazlalarının tespiti ile hazine adına tescilini sağlamak,

r) Hizmet İçi lüzumlu her türlü harita ,istikşaf, araştırma,etüt proje,vasat istatistik,envanter,birim fiyat ve analiz gibi işleri yapmak ve yaptırmak

s) Hizmet ve Tesislerin yapılması,geliştirilmesi,onarım,bakım ve emniyetle işletilmesi için gerekli  Tesis,Atölye,Bakım Evi,Laboratuar,Araştırma ve Verici Tesis İstasyonu ,İdari ve sosyal Diğer Tesislerin Plan ve Projelerini ve inşaatını yapmak ,yaptırmak,onarmak,işletmek,kiralamak ve bakımlarını sağlamak,tesislerini kullanılmasına emniyet ve korunmasına esas olan kaideleri tespit etmek,yürütmek ve kontrol etmek,

t) Her türlü Alet-Edavat,Taşıt ve makineler ile donatımlarını, bunların işletilmesi ,tamiri için gerekli bütün malzemeyi vasıflarıyla belirlemek ,sağlamak icabında imal etmek ve ettirmek arazi dahil bina ve taşınmaz malların geçici olarak kullanmak,Kamulaştırmak ve satın almak

ü) İçme suyu tahlilleri ile Toprak ve Bitüm deneylerini yapmak, yaptırmak,

v) Toprak Etüdü ve her türlü toprak analizleri,sınıflandırılmaları ve Toprak Harita raporlarını yapmak,yaptırmak,

y) Evvelce dağıtılan toprakların dağıtım tarihindeki mer’i mevzuat hükümlerine uygun olarak işletilmeyenlerinin geri alınması ile ilgili işlemleri yürütmek

z) Yerleşme birimlerinde çevre sağlığı hizmet ve düzenlemelerini gerçekleştirmek

 

İçme Suyu Sondaj Kuyuları :

 

Köy ve bağlı Yerleşim Birimleri ile Askeri Garnizonlara İçme ve kullanma suyu temini amacıyla açılacak sondajlar ,tahditli bölgelerde açılacak olanlar dışında 167 Sayılı  Yer Altı Suları Kanunu Hükümlerine tabi değildir.

Tüzel ve Gerçek Kişilerle Hizmet İlişkileri:

 

Bu Kanun kapsamında bulunan hizmetlerine ilişkin olarak Kamu Kurum ve Kuruluşları ile  gerçek ve Tüzel kişilerden gelecek taleplerin imkanlar ölçüsünde ve karşılığı ödenmek  şartıyla yerine getirilmesine Müdürlüğümüz yetkilidir. Aksaray İl Genel MeclisiAksaray İl Emniyet MüdürlüğüAksaray İl Jandarma KomutanlığıHaydi Kızlar OkulaAksaray ÜniversitesiAksaray Milli Eğitim MüdürlüğüAksaray İl Çevre ve Orman MüdürlüğüAksaray İl MüftülüğüAksaray Sağlık İl MüdürlüğüAksaray İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Adres: Hükümet Meydanı 68100 AKSARAY - Telefon: 0 (382) 213 50 20 - Faks: 0 (382) 213 11 50 - E-Posta: aksaray@icisleri.gov.tr

Web sitemizi daha iyi görüntülemek için Internet Explorer 8+, Google Chrome 14+ veya Firefox 4+ tarayıcılarını kullanınız.