DUYURU
 (Kamu görevinden çıkarılanların itiraz dilekçelerine ait duyurudur)
Başbakanlık’tan alınan talimata istinaden;
Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun Kurulması Hakkındaki 685 sayılı KHK'nın “…Başvurularda usul ve süre” başlıklı  7 nci maddesinin  (3) üncü fıkrasında belirtilen, "Komisyonun başvuru almaya başladığı tarihten önce yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle ilgili olarak başvuru alma tarihinden itibaren altmış gün içinde; bu tarihten sonra yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle ilgili olarak ise Resmi Gazete’de yayımlanma tarihinden itibaren altmış gün içinde yapılmayan başvurular işleme alınmaz"
Ve yine aynı KHK'nın Geçici 1 inci maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen "Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Komisyon tarafından başvuruların alınmaya başlanacağı tarih, bu maddenin yayımlandığı tarihten itibaren altı ayı geçmemek üzere Başbakanlık tarafından ilan edilir." hükümleri uyarınca başvuru sahibi kişilerin hak kayıplarına uğramamaları için,
-Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu'na iletilmek üzere ilgili hükümlere aykırı şekilde Valiliklerimize verilecek dilekçelerin başvuru sahibini bilgilendirmek suretiyle kabul edilmeyeceği,
-Daha önce yapılan başvuruların ise başvuruların alınmaya başlanacağı tarihin duyurusunu müteakip tekrar işleme konulacağı,
-Daha önce Valiliklerimizden Başbakanlığa gönderilen ancak içeriği itibarıyla olağanüstü hal işlemleri ile alakası olmayan ve tasnif dışı olarak ayrılan başvuruların, dilekçe sahiplerine iade edileceği,
Duyurulur.
 
AKSARAY VALİLİĞİ İL OHAL BÜROSU