Ahmet ÖZDEMİR

İDARİ HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRÜ

 
 
İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü Görevleri;

a) 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında
Kanun ve 25/11/1992 tarihli ve 92/3809 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe
konulan Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik kapsamındaki iş ve
işlemleri yürütmek,

b) Hükümet konağının bakım ve onarımı ile bina ve çevre temizliğinin yapılmasını,
elektrik, su, doğal gaz, kalorifer gibi tesisatların düzenli çalışmasını sağlamak, Valiliğe ait
toplantı salonları ve teknik cihazları her zaman hizmete hazır bulundurmak,

c) Valilikte bulunan taşıtların bakım, onarım, kiralama, akaryakıt ve sigorta işlemlerini
yapmak, personel servisi ile hizmet araçlarının belirlenen kurallar çerçevesinde düzenli
çalışmasını sağlamak,

ç) Valilik personeline öğle yemeği için verilen yardım giderlerine ait bütçe tekliflerini
hazırlamak ve ödeneklerinin teminine ait iş ve işlemleri yürütmek,

d) 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ve 16/7/1984 tarihli ve
84/8345 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Konutları Yönetmeliği
hükümlerine göre valiliğe ait lojmanlarla ilgili işlemleri yürütmek,

e) Hükümet konağı ve ek binalarında 22/9/1983 tarihli ve 2893 sayılı Türk Bayrağı
Kanunu hükümlerinin uygulamasını sağlamak,

f) Hükümet konağı ve ek binalarında sivil savunma ve koruyucu güvenlik ile ilgili
mevzuatının uygulamasını sağlamak, takip etmek ve iş ve işlemlerini birimlerle koordine
ederek yürütmek,

g) Valilik haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

ğ) 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan
Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince yapılacak iş ve işlemler ile valilik ve birimler için gerekli
araç, gereç ve malzemenin temini, kayıtlarının tutulması ve ihtiyaç duyulan bina ve arazininkiralanması ve satın alınması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

h) Vali tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

İLETİŞİM 
 
 
E-posta: 68yaziisleri@icisleri.gov.tr 
Adres: Aksaray Valiliği İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü Hükümet Meydanı 68100 AKSARAY
Tel: 0 (382) 213 5020
Faks: 0 (382) 213 1150