Sertif ÖNDER
 
İl Mahalli İdareler Müdürü
 
 
MAHALLİ İDARELER MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ
 
 
1- Mahalli   idarelerin   merkezi   idare   kuruluşlarıyla   yazışmalarına aracılık etmek,
2- Valiliğin mahalli idareler ve kurdukları işletme, müessese, teşekkül ve birlikler üzerindeki gözetim ve denetim yetkisi ile diğer vesayet görev ve yetkilerinin kullanılmasına ilişkin iş ve işlemleri düzenlemek ve yürütmek, 
3- Plânlama ve Koordinasyon Müdürlüğü İle işbirliği halinde mahalli İdareler hizmetlerinin merkezi idarece tespit olunan hizmet standartlarına, kalkınma plânları ve yıllık uygulama programları ile tespit olunan İlke ve tedbirlere uygunluğunu sağlamak, mahalli idarelerin kaynak ve teknik yardim ihtiyaçlarını ilgili kuruluşlara intikâl ettirmek,
4- Mahalli idarelerin diğer kamu kuruluşları ile ortaklaşa yürütmekte yarar buldukları hizmetler için ilgili kuruluşlar arasında işbirliğini sağlayıcı ve geliştirici çalışmalar yapmak,
5- Belediyelerin kurulması, bazı köylerin veya bağlıların belediyelerle birleşmesi, aynı bucak içinde kalan sınır çizimleri ve mahalli idarelerle ilgili diğer işlemleri yürütmek, (Madde 13/F hariç)
6- Mahalli idarelerle ilgili envanter çalışmaları yapmak ve istatistikler düzenlemek,
7- Vali tarafından yapılması istenen hizmetleri yapmaktır.