MAMASIN BARAJ GÖLÜ HAVZASI ÖZEL HÜKÜMLERİ
 
1. Maksat
İçme ve kullanma suyu temin edilen Mamasın Baraj Gölü’nün su kalitesinin korunması, iyileştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması maksadıyla Mamasın Baraj Gölü Havzası’ndaki faaliyetlere ilişkin hukuki ve teknik esasları düzenlemektir.
 
2. Kapsam ve Dayanak
Bu özel hükümler, Mamasın Baraj Gölü Havzası'nı kapsar. Mamasın Baraj Gölü Havzası için belirlenen bu özel hükümler 2872 sayılı Çevre Kanunu'na dayanılarak çıkarılan ve 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği'nin 16. Maddesi çerçevesinde hazırlanmıştır.
 
3. Tanımlar
Bu özel hükümlerde geçen;
a) Bakanlık: Orman ve Su İşleri Bakanlığını,
b) Boşaltım (Deşarj): Arıtılmış olsun olmasın, atıksuların doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama (sulamadan dönen drenaj sularının uygun mühendislik yapıları kullanılarak toprağa sızdırılması hariç) boşaltılmasını,
c) Evsel atıksu: Yaygın olarak yerleşim bölgelerinden ve çoğunlukla insani kullanım sonucu ortaya çıkan, ayrıca okul, hastane, otel, ibadethane gibi yerlerden kaynaklanan atıksuları,
ç) Günübirlik tesis alanları: Kamp yapma ve konaklama birimi ihtiva etmeyen, duş, tuvalet, gölgelik, soyunma kabini, yeme-içme, eğlence ve açık spor alanları gibi imkanları günübirlik olarak sağlayan alanları,
d) İyi tarım uygulamaları: 7/12/2010 tarihli ve 27778 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik kapsamında uygulanması gereken işlemleri,
e) Köy yerleşik alanı: Köy ve mezraların ibadet yeri, köy konağı gibi köy ortak yapıları ile köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlar tarafından, yapımı tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine uygun olarak inşa edilmiş yapıların toplu olarak bulunduğu yerlerde mevcut binaların en dışta olanlarının dış kenarlarından geçirilen çizginin içinde kalan alanı,
 1. Köy yerleşik alanı civarı: Köy yerleşik alan sınırı ile bu sınırın 100 m dışından geçirilen, Valiliklerce tespit edilerek il idare kurulunca karara bağlanan sınırın içinde kalan alanı,
g) Mevcut yapı: Mamasın Baraj Gölü Havzası Özel Hükümlerinin yürürlüğe girmesinden önce havzada var olan ve ilgili mevzuata uygun olarak inşaat ruhsatı veya yapı kullanma izni almış yapıları,
h) Mamasın baraj gölü havzası: Mamasın Baraj Gölü’nü besleyen yüzeysel suların toplandığı bölgenin tamamını,
ı) Rezervuar: Mamasın Baraj Gölü maksimum su seviyesi olan 1.109,22 metre kotuna kadar olan alanı
i) Mutlak koruma alanı: Mamasın Baraj Gölü maksimum su seviyesi olan 1.109,22 metre kotundan itibaren yatayda 50 metre genişliğindeki alanı,
j) Uzak mesafeli koruma alanı: Mamasın Baraj Gölü Havzası rezervuar yakın mesafe koruma alanı sınırı olan 2000 metreden itibaren yatayda su toplama havzasının sınırına kadar olan alanı,
k) Yakın mesafeli koruma alanı: Mamasın Baraj Gölü Havzası rezervuar mutlak koruma alanı dışında kalan, baraj gölü maksimum su seviyesi olan 1.109,22 metre kotundan itibaren yatayda 2000 metre genişliğindeki alanı,
l) Tehlikeli Atık: 02/04/2015 tarihli ve 29314 Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yönetimi Yönetmeliği Ek-3/A’da yer alan tehlikeli özelliklerden birini ya da birden fazlasını taşıyan ve aynı yönetmeliğin Ek-4’ünde altı haneli atık kodunun yanında yıldız (*) işareti bulunan atıkları,
m) Tehlikeli maddeler: Su çevresi için önemli risk teşkil eden zehirlilik, kalıcılık ve biyolojik birikme özelliğinde olan madde veya madde gruplarını,
n) Yapay sulak alan sistemi: Suların bitki, toprak ve çeşitli dolgu malzemeleri kullanılarak arıtılmasını, kalitesinin iyileştirilmesini sağlayan mühendislik yapılarını,
o) Zati ihtiyaç: Bir ailenin asgari geçimini sürdürebilmesi için ihtiyaç duyulan ve ilgili Valilik tarafından ailenin diğer gelir kaynakları da göz önünde bulundurularak belirlenen azami hayvan sayısını,
ö)Zirai ve hayvancılık maksatlı yapı: Kümes, ahır, ağıl, arıhane, kömürlük, odunluk, samanlık, ticari maksatla kullanılmayan kiler ve yem depoları, zirai alet, araç ve gereçlerin muhafaza edilmesi ve günübirlik geçici barınmayı sağlamak için inşa edilen yapıları,
p) I. Derece Arkeolojik Sit: Korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanlarını, 
r) II. Derece Arkeolojik Sit: Korunması gereken, ancak koruma ve kullanma şartları koruma kurulları tarafından belirlenecek, korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanlarını,
s) III. Derece Arkeolojik Sit: Koruma-kullanma kararları doğrultusunda yeni düzenlemelere izin verilebilecek arkeolojik alanları,
ş) Kentsel Arkeolojik Sitler: (Not:05/11/1999 tarih ve 658 sayılı işbu ilke kararının 4.maddesi 15/04/2005 tarih ve 702 sayılı ilke kararı ile iptal edilmiştir) Arkeolojik sitlerle, 2863 sayılı Yasanın 6. Maddesinde tanımlanan korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarını içeren ve aynı yasa maddesi gereği korunması gerekli kentsel dokuların birlikte bulunduğunu alanları,
t) I. Derece Doğal (Tabii) Sit: Bilimsel muhafaza açısından evrensel değeri olan, ilginç özellik ve güzelliklere sahip olması ve ender bulunması nedeniyle kamu yararı açısından mutlaka korunması gerekli olan, korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak alanları, 
u) II. Derece Doğal (Tabii) Sit: Doğal yapının korunması ve geliştirilmesi yanında kamu yararı gözönüne alınarak kullanıma açılabilecek alanları,
ü) III. Derece Doğal (Tabii) Sit: Doğal yapının korunması ve geliştirilmesi yolunda, yörenin potansiyeli ve kullanım özelliği de göz önünde tutularak konut kullanımına da açılabilecek alanları,
v) Özel Çevre Koruma Bölgesi; Ülke ve dünya ölçeğinde ekolojik önemi olan, çevre kirlenmeleri ve bozulmalarına duyarlı toprak ve su alanlarını, biyolojik çeşitliliğin, doğal kaynakların ve bunlarla ilgili kültürel kaynakların gelecek kuşaklara ulaşmasını emniyet altına almak üzere gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi ve bu alanlarda uygulanacak koruma ve kullanma esasları ile plan ve projelerin tek elden hazırlanması maksadıyla, Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilen bölgeleri,
 
İfade eder.
4. Genel Hükümler
 1. Mamasın Baraj Gölü’nün maksimum su kotu 1.109,22 metre olup koruma alanları bu kota göre Rezervuar, Mutlak Koruma Alanı, Yakın Mesafeli Koruma Alanı ve Uzak Mesafeli Koruma Alanı olarak tanımlanmıştır.
 2. Havza içinde bulunan kamuya ait araziler de koruma alanları için belirlenen kısıtlamalara tabidir.
4.3. Mamasın Baraj Gölü Havzası Özel Hükümlerinin yürürlüğe girmesinden önce mevcut onaylanmış imar planları, tespit edilen köy yerleşik alanı ve civarı sınırları geçerlidir. İmar planı değişikliği taleplerinde ve yeni yapılacak imar planlarında bu özel hükümler dikkate alınır.
4.4. Özel hükümler, mevcut onaylanmış imar planlarına ve çevre düzeni planlarına aynen işlenir.
4.5. İlgili kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler, Ek-1’de verilen Havza Koruma Planı Uygulama Programı'nda belirtilen tedbirleri tanımlanan sürelerde yerine getirmekle yükümlüdür.
4.6. Arıtma ve kanalizasyon sistemleri inşası, Ek-1’de verilen Havza Koruma Planı Uygulama Programı'nda belirtilen sürelerde eş zamanlı olarak yürütülür.
4.7. Havzadaki atıksu arıtma tesislerinde arıtılan evsel atıksular için Ek-2’de verilen deşarj standartları uygulanır. Ek-2’de verilen deşarj standartlarının sağlanmasına rağmen su kaynağı kalitesinin olumsuz yönde değiştiğinin tespiti durumunda, su kalitesini iyileştirmek için, Bakanlık tarafından faaliyetlere kısıtlama getirilebilir, Ek-2’de verilen deşarj standartlarında değişiklik yapılabilir, deşarj standartlarına yeni parametreler eklenebilir ve deşarj limitleri daha kısıtlayıcı uygulanabilir.
4.8. Havza içerisinde rezervuarı besleyen yüzeysel sulara atık boşaltılmasına ve arıtılmamış atıksu deşarjına izin verilmez.
4.9. Havza genelinde teknik açıdan uygun olan ağaçlandırma ve erozyon kontrolü tedbirleri alınır.
4.10. Koruma alanlarındaki orman alanlarına ilişkin faaliyetler için Bakanlığın uygun görüşü alınır.
4.11. Baraj gölünün su toplama havzasında basınçlı sulama sistemlerine geçilmesi teşvik edilir.
 1. Havzadaki bütün düzensiz katı atık depolama sahaları, ilgili mevzuat doğrultusunda ve Ek-1’de verilen Havza Koruma Planı Uygulama Programı'nda belirtilen sürelerde kapatılarak rehabilite edilir.
4.13. Terk edilen maden sahaları, 23.01.2010 tarihli ve 27471 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği çerçevesinde ruhsat sahibi tarafından rehabilite edilir.
4.14. Havza genelinde çeşitli kaynaklardan ortaya çıkan tehlikeli atıklar, 14.03.2005 tarihli ve 25755 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında işlem görür.    
4.15. Havzadaki yeraltı suları, 7/4/2012 tarihli ve 28257 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde korunur.
 1. Baraj gölünü besleyen akar ve kuru derelere/çaylara/sulara hafriyat artığı, moloz ve inşaat malzemesinin dökülmesine izin verilmez.
 2. Baraj gölünü besleyen akar ve kuru dereler/çaylar/sular ile rezervuara hayvanların sokulmasına izin verilmez. Hayvanların su ihtiyacını karşılamak için su kaynakları dışında sıvat (yalak) vb. yapılar oluşturulur.
 3. Havzada yeni kurulacak Organize Sanayi Bölgelerinin yer seçimi Bakanlığın uygun görüşü ile yapılır.
 4. Havza genelinde, daha önce belirlenmemiş olan köy yerleşik alan ve civarı sınırları ilgili idare tarafından en geç altı ay içerisinde belirlenir.
 5. Organik ve/veya iyi tarım uygulamalarına geçilmesi teşvik edilir.
 6. Zirai faaliyetlerde kullanılacak olan gübrelerin depolanması için inşaa edilen gübre depoları rezervuara, akarsulara ve yeraltı sularına karşı potansiyel kirliliği en aza indirecek şekilde konumlandırılır. Gübre depoları, işletme içerisinde ve çevresinde bulunan kuyu ve benzeri su kaynaklarından en az 30 m; nehir, dere ve drenaj kanallarına en az 100 m uzaklıkta yapılır. Gübre depolama tesislerinin kapasitesi doğrudan tahliye veya yüzeysel akıntı ve toprağa karışma yoluyla su kirlenmesini önleyecek şekilde inşa edilir. Gübre depolama alanının üzeri mutlaka kapatılır.
 7. Rezervuarı besleyen akarsular ve kanal yataklarının çevresinden gelen yayılı yüklerin azaltılması için akarsu kanalları içine veya kanalların dışına yapay sulak alan sistemleri inşaa edilebilir.
 8. Arkeolojik Sitlerin koruma ve kullanma şartları Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 01.11.1999 karar tarihli, 658 no’lu ilke kararları çerçevesinde yürütülür.
 9. Kentsel Arkeolojik Sitlerin koruma ve kullanma şartları Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 15.04.2005 karar tarihli 702 no’lu ilke kararları çerçevesinde yürütülür.
 10.   Doğal Sit Alanları ve Özel Çevre Koruma Bölgelerinde bulunan devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin idaresi 28635 sayı ve 2 Mayıs 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları ile Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulanır.
4.27. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün Ihlara Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planındaki; Hassas Bölgeler (Hassas A, B,C Bölgeleri) plan kararları uygulanır.
 1. Bu özel hükümlerde yer almayan hususlar ile ilgili olarak ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir.
4.29. Havzada zirai arazilerde yapılacak olan ifraz uygulamalarına 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’ndaki esaslar dahilinde kalınmak kaydıyla izin verilir.
 
5. Rezervuara İlişkin Hükümler
5.1. Mamasın Baraj Gölü’nün maksimum su kotu 1.109,22 metredir.
5.2. Arıtılmış olsa dahi rezervuara doğrudan atıksu deşarjına izin verilmez.
5.3. Her türlü atık ve artığın rezervuara atılması yasaktır.
5.4. Rezervuardan kum ve çakıl alınmasına izin verilmez.
5.5. Rezervuar içinde dip savak ve bentik temizliği haricinde taban taramasına izin verilmez. Rezervuar mevcut su içi bitkileri belirli aralıklarla, içme ve kullanma suyunu kullanan ilgili idarenin uygun görüşü ile hasat edilebilir.
5.6. Rezervuar içinde, mevcutlar dışında, yeni iskele yapımına izin verilmez. Yalnızca sportif maksatlar için sökülüp takılabilir nitelikte geçici iskele kurulmasına, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından izin verilebilir.
5.7. İstilacı balıkların avlanmasına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile müştereken belirlenen uygulama esasları çerçevesinde izin verilebilir. Söz konusu faaliyetlerde dip çamurunun su kütlesine yeniden girmesine neden olan teknikler/yöntemler kullanılamaz.
5.8. Mevcut balıkçılık faaliyetlerinin devamına yönelik olarak, Çatalsu ve Gökçe köylerinde birer adet çekek yeri yapılabilir.
5.9. Rezervuar içinde su ürünleri yetiştiriciliğine izin verilmez.
5.10. Rezervuarda yüzme, su sporları, balık avlama, gezinti vb. gibi sportif faaliyetler ve rekreasyon kullanımları için cepler teşkil edilebilir. Bu cepler içme ve kullanma suyu alma yapısına 300 metreden daha yakında olamaz.
5.11. Rezervuarda, güvenlik, balıkçılık ve gezi maksadıyla elektrik veya akü ile çalışan kayık, motor gibi ve uzunluğu 5 metreyi geçmeyen teknelerinin kullanımına Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından izin verilebilir. Bu maksatla kullanılacak araçlarda oluşabilecek her türlü atıksu ve sintine suyunun arıtıldıktan sonra bile içme ve kullanma suyu rezervuarına boşaltılması yasaktır. 
5.12. Rezervuarda çalışmasına izin verilen su taşıtlarından kaynaklanan her türlü katı ve sıvı atığın rezervuara boşaltılması yasaktır.
5.13. Rezervuarda faaliyette bulunmak üzere dışarıdan getirilen her türlü su taşıtına, istilacı ve/veya zararlı türlerin taşınımının önlenmesi maksadı ile gerekli dezenfeksiyon işlemlerinin yapılması zorunludur.
 1. Melendiz Çayı ve Karasu Çayı’ndan gelen kirletici yükleri azaltmak maksadıyla 1.109,22 metre kotuna kadar olan sınırlar içinde rezervuar sınırları içinde yapay sulak alan teşkil edilebilir.
 2. Bu alanda yukarıda belirtilenler dışında hiçbir faaliyete izin verilmez.
 
6. Mutlak Koruma Alanına İlişkin Hükümler
 1. Mutlak Koruma sınır çizgisi yerleşim alanlarının içinden geçiyorsa Mutlak Koruma Alanına ilişkin hükümler tüm yerleşim yeri için uygulanır.
 2. Bu alanlarda Çevre Düzeni Planı ve onaylı imar planları geçerlidir. Ancak bu alanlarda yoğunluk arttırıcı plan değişikliklerine izin verilmez. Yeni yapılacak planlarda Ek-3’te verilen Havza Koruma Planı ve Uygulama Programı'nda belirtilen altyapı ihtiyaçlarını karşılaması ve Bakanlığın görüşünün alınması zorunludur.
 3. İmar planı bulunmayan yerleşim alanlarında yapılacak yeni yapılaşma için Bakanlığın da görüşü alınarak Ek-3’te verilen Havza Koruma Planı Uygulama Programı'nda belirtilen altyapı ihtiyaçlarını karşılamak şartı ile 3194 sayılı İmar Kanunu dahilinde kalınmak kaydı ile Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.
 4. Bu alanda, su-atıksu altyapıları ve bu madde kapsamında belirtilen yapılar dışında yeni yapılara izin verilmez. Mevcut yapılarda ise, inşaat alanında değişiklik yapmamak ve kullanım maksadını değiştirmemek şartıyla gerekli bakım ve onarım yapılabilir.
6.5. Bu alandaki mevcut yapılardan kaynaklanan evsel nitelikli atıksular kanalizasyon sistemi yok ise sızdırmasız fosseptiklerde toplanır; ilgili idarece periyodik boşaltımı sağlanır, bir atıksu altyapı yönetimine belge karşılığı teslim edilir.  Bu alandaki mevcut yapılardan kaynaklanan evsel nitelikli atıksular kanalizasyon sistemi var ise bir arıtma tesisine kanalizasyon sistemi ile bağlanır.
 1. Hazine arazilerinde herhangi bir faaliyete izin verilmez.
 2. Doğal bitki örtüsü korunur. Orman alanlarının küçülmesine yol açacak hiçbir faaliyete izin verilmez. Bu alandaki hazine arazilerine, yaprak dökmeyenler öncelikli olmak üzere, bölgeye özgü ağaçlar dikilir.
 3. Bu alanda hayvancılık faaliyetlerine yerleşik halkın zati ihtiyacını karşılamak maksadıyla izin verilir. Bu alanda toprak sürümüne, ot biçilmesine, 4342 Sayılı Mera Kanunu ve 6831 Sayılı Orman Kanunu kapsamı dışındaki alanlarda otlatmaya izin verilmez.
 4. İçme ve kullanma suyunu kullanan İdare tarafından, gerekli görülen alanlar tel veya çit gibi malzeme ile çevrilir.
 5. Bu alanda her türlü katı ve tehlikeli atık ve artıkların dökümüne, depolanmasına ve bertarafına izin verilmez.
 6. Bu alanda madencilik faaliyetlerine izin verilmez.
 7. Bu alanda baraj gölünü besleyen derelerde su ürünleri yetiştiriciliğine izin verilmez.
6.13. Bu alanda, arıtılmış olsa dahi rezervuara doğrudan veya dolaylı olarak atıksu deşarjına izin verilmez.
 1. Bu alanda hiçbir sanayi kuruluşuna ve turizm tesisine izin verilmez.
 2. Bu alanda zirai faaliyetlere izin verilmez.
 
7. Yakın Mesafeli Koruma Alanına İlişkin Hükümler
 1. Bu alanlarda Çevre Düzeni Planı ve onaylı imar planları geçerlidir. Yeni yapılacak planlarda Ek-3’te verilen Havza Koruma Planı ve Uygulama Programı'nda belirtilen altyapı ihtiyaçlarını karşılaması ve Bakanlığın görüşünün alınması zorunludur.
 2. İmar planı bulunmayan yerleşim alanlarında yapılacak yeni yapılaşma için Bakanlığın da görüşü alınarak Ek-3’te verilen Havza Koruma Planı Uygulama Programı'nda belirtilen altyapı ihtiyaçlarını karşılamak şartı ile 3194 sayılı İmar Kanunu dahilinde kalınmak kaydı ile Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.
 3. Doğal bitki örtüsü korunur. Bu alandaki hazine arazilerine, yaprak dökmeyenler öncelikli olmak üzere, bölgeye özgü ağaçlar dikilir. Yakın Mesafeli Koruma Alanında gelir getirici ağaçlandırma faaliyetleri teşvik edilir.
 4. Evsel nitelikli atıksuların arıtıldıktan sonra, Bakanlığın uygun görüşü ile Rezervuarı besleyen akarsulara deşarjına Ek-2’de verilen deşarj standartlarına uyulması şartıyla izin verilebilir.
 5. Bu alanda; mevcut zirai alanlarında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı görüşleri doğrultusunda ve kontrolünde iyi tarım uygulamalarına geçilir; yeni açılacak zirai alanlarında ise organik veya iyi tarım uygulaması yapılması şartıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı görüşleri doğrultusunda zirai faaliyete izin verilebilir.
 6. Zirai alanlarında yüzeysel akışla taşınan suların Rezervuara kolay ulaşmasını engelleyecek sürüm tekniklerinin kullanılması esastır.
 7. Bu alanda hayvancılık faaliyetlerine ve kontrollü otlatmaya, yerleşik halkın zati ihtiyacını karşılamak maksadı ile izin verilebilir.
 8. Bu alanda, entegre hayvancılık faaliyetine izin verilmez. Ancak yerleşik halkın ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla, entegre tesis niteliğinde olmayan kümes, ahır, ağıl, su ve yem depoları, hububat depoları, gübre ve silaj çukurları gibi konut dışı yapılara, atıksularının ve katı atıklarının uygun yöntemlerle, sızdırmazlık sağlanarak ilgili mevzuat kapsamında depolanması ve bertaraf edilmesi şartıyla izin verilebilir.
 9. Bu alanda yeni hiçbir sanayi tesisine izin verilmez.
 10. Baraj Gölü maksimum su seviyesinden itibaren yatayda 1000 metre genişliğindeki alanda madencilik faaliyetine izin verilmez. 1000 ile 2000 metre arasında kalan alanda; 3213 sayılı Maden Kanunu çerçevesinde galeri usulü patlatma yapılmaması, kimyasal ve metalurjik zenginleştirme işlemleri uygulanmaması ve ortaya çıkan atıksuların içme ve kullanma suyu kaynağındaki su kalitesini olumsuz yönde etkilemeyecek seviyede arıtılması şartlarıyla, maden arama ve işletme faaliyetleri ile altyapı tesislerine Bakanlık uygun görüşü alındıktan sonra izin verilebilir.   
 11. Bu alanda yeni akaryakıt istasyonlarına, gaz dolum istasyonlarına ve kimyasal madde depolarına izin verilmez. Mevcut tesisler hali hazırdaki mevzuat çerçevesinde faaliyetlerini sürdürürler.
 12. Katı ve tehlikeli atık ve artıkların dökümüne, depolanmasına ve bu alan içinde bertarafına izin verilmez.
 13. Bu alanda Rezervuarı besleyen akarsularda/derelerde/çaylarda su ürünleri yetiştiriciliğine izin verilmez.
 14. Kirlenmeyi önleyecek şekilde gerekli tedbirlerin alındığı içme ve kullanma suyu projesine ve mevcut yapıların kanalizasyon sistemlerine ait mecburi teknik tesisler ile 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamına giren uygulamalar ve bu madde ile izin verilen yapılar ve tesislerin inşası dışında, bu alanda hafriyat artığı, moloz ve inşaat malzemesi dökülmesine izin verilmez.
 15. Çevre düzeni planında belirlenen alanlarda günübirlik kullanım maksadına yönelik kamu yararlı, sökülüp-takılabilir malzemeden oluşan, geçici nitelikteki kır kahvesi, tuvalet, büfe, açık spor alanları gibi yapılara, yeşil alan, çocuk bahçesi ve mesire yerlerine izin verilebilir. Bu günübirlik tesis alanlarında izin verilen yapıların kapalı kısımlarının toplam alanı 200 metrekareyi geçemez. Bu yapılardan kaynaklanan atıksular, sızdırmaz nitelikteki fosseptiklerde toplanarak, bir Atıksu Altyapı Yönetimine belge karşılığı teslim edilir.
 16. Bu alanda yeni bir karayolu güzergâhına; güzergâhın inşaat ve işletme aşamasında kirlenmeyi önleyecek şekilde önlemlerin alınması durumunda izin verilir. Mevcut karayollarında yapılacak genişletme ve tadilat çalışmaları Bakanlık uygun görüşleri doğrultusunda yapılabilir. Karayollarından kaynaklanan yüzey akış sularının rezervuara ulaşmasını engellemek için filtrasyon şeritlerinin kurulması zorunludur.
 17. Bu alanda, şevlerden kaynaklanabilecek toprak erozyonunu önleyici tedbirler alınır ve yol kenarları ağaçlandırılır.
 
 
8. Uzak Mesafeli Koruma Alanına İlişkin Hükümler
 1. Bu alanda 3213 sayılı Maden Kanunu ilgili hükümleri çerçevesinde su kaynaklarının ve diğer çevre kaynaklarının kirlenmesine izin vermeyecek şekilde Bakanlığın uygun görüşü ile madencilik faaliyetlerine izin verilebilir.
 2. Bu alanda, atıksuları tehlikeli madde içermeyen ve tehlikeli atık üretmeyen yeni sanayi tesislerine izin verilebilir.
 3. Bu alanda, mevcut münferit sanayiler atıksularını kanalizasyon sistemine deşarj etmek zorundadır. Mevcut münferit sanayi atıksularını kanalizasyon sistemine bağlar ise kanalizasyona deşarj standartları kentsel atıksu arıtma tesisini işleten idare tarafından atıksu arıtma tesisinin özelikleri dikkate alınarak belirlenir ve uygulanır.  Fiziki şartlar nedeniyle mevcut münferit sanayiler atıksularını kanalizasyon sistemine deşarj edemeyecek münferit sanayiler için Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’ndeki hükümler uygulanır.
 4. Yeni kurulacak sanayi tesisleri, atıksularını kanalizasyon sistemine deşarj etmek zorundadır. Deşarj standartları kentsel atıksu arıtma tesisini işleten idare tarafından atıksu arıtma tesisinin özelikleri dikkate alınarak belirlenir ve uygulanır. 
 5. Organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi siteleri atıksularını kanalizasyon sistemine deşarj etmek zorundadır. Deşarj standartları kentsel atıksu arıtma tesisini işleten idare tarafından atıksu arıtma tesisinin özelikleri dikkate alınarak belirlenir ve uygulanır. 
 6.  Bu alanda, özel hükümlerin onaylanmasından sonra yeni yapılacak veya revize edilecek imar planları Bakanlığın uygun görüşü doğrultusunda, bu özel hükümler ve Ek-3'te verilen Havza Koruma Planına uygun olarak yapılır.
 7. Bu alanlarda Çevre Düzeni Planı ve onaylı imar planları geçerlidir. Yeni yapılacak planlarda Ek-3’te verilen Havza Koruma Planı ve Uygulama Programı'nda belirtilen altyapı ihtiyaçlarını karşılaması ve Bakanlığın görüşünün alınması zorunludur.
 8. İmar planı bulunmayan yerleşim alanlarında yapılacak yeni yapılaşma için Bakanlığın da görüşü alınarak Ek-3’te verilen Havza Koruma Planı Uygulama Programı'nda belirtilen altyapı ihtiyaçlarını karşılamak şartı ile 3194 sayılı İmar Kanunu dahilinde kalınmak kaydı ile Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.
 9. Bu alanda yeni bir karayolu güzergahı oluşturulabilir, mevcut karayollarında genişletme ve tadilat çalışmaları yapılabilir.
 10. Mevcut ve yeni yapılacak yollarda dinlenme tesisi, akaryakıt istasyonu ve benzeri diğer faaliyetlere atık ve atıksularını uygun şekilde bertaraf etmeleri ve TSE standartlarına uymaları şartıyla izin verilebilir. Mevcut akaryakıt istasyonları, özel hükümlerin onaylanmasından itibaren bir yıl içinde TSE standartlarına uygun hale getirilir. Bu süre içinde uygun hale getirilmeyen mevcut akaryakıt istasyonları TSE standartlarına uygun hale getirilinceye kadar kapatılır.
 11. Mevcut zirai alanlarda, iyi tarım uygulamaları teşvik edilir.
 12. Bu alanda, tescilli meralar ile yaylak, kışlak ve otlaklarda hayvancılık faaliyetlerine izin verilir. 
 13. Entegre tesis niteliğindeki hayvancılık işletmelerine, atık ve atıksularının içme suyu kalitesini olumsuz etkilemeyecek şekilde ilgili mevzuat kapsamında bertarafının sağlanması şartıyla izin verilebilir. Entegre hayvancılık tesislerinin kurulması maksadıyla kooperatifleşme ve hayvansal atıkların kompostlaştırılması özendirilir.
 14. Entegre tesis niteliğinde olmayan hayvancılık işletmelerine, atık ve atıksularının içme suyu kalitesini olumsuz etkilemeyecek şekilde ilgili mevzuat kapsamında bertarafının sağlanması şartıyla izin verilebilir.
 15. Bu alana her türlü atık ve artıkların kontrolsüz bir şekilde dökümüne izin verilmez. Bu tür atık ve artıkların, ilgili mevzuat kapsamında gerekli şartları yerine getiren düzenli depolama sahalarında bertarafına, ilgili idare tarafından izin verilebilir.
 16. Bu alanda katı atık aktarma istasyonlarına sızıntı suyu için ilgili mevzuat kapsamında sızdırmazlık sağlanması şartıyla izin verilebilir.
 17. Bu alanda, ilgili mevzuatlar doğrultusunda turizm gelişme alanı ve turizm tesislerinin yapımına, Belediye ve Mücavir Alan Sınırları içinde bulunanların uygunsa kanalizasyon sistemine bağlanması, uygun ve ekonomik değilse Ek-2’de verilen deşarj standartlarında atıksu arıtımı yapmaları, bu sınırların dışında kalanların ise Ek-2’de verilen deşarj standartlarında atıksu arıtımı yapmaları, katı atıklarının ilgili mevzuat kapsamında bertarafının sağlanması şartıyla ve Bakanlığın uygun görüşü ile izin verilebilir. 
8.18. Evsel atıksular arıtıldıktan sonra 20 Mart 2010 tarih ve 27527 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği’nde belirtilen kriterleri sağlamak şartıyla Bakanlığın uygun görüşü alınarak sulama suyu olarak kullanılabilir.
EKLER
EK-1 HAVZA KORUMA PLANI UYGULAMA PROGRAMI
EK-2 DEŞARJ STANDARTLARI
EK-3 KORUMA ALANLARI
 
PROJE-FAALİYET
 
UYGULAYICI/SORUMLU
YILLAR
Orta Vade
Uzun Vade
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026-2046
 
I. EVSEL ATIKSULARIN YÖNETİMİ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sorumlu: ÇŞB
Uygulayıcı: İÇŞM, İlgili Belediyeler,
a-Aksaray/Ihlara arıtma tesisi
TAMAMLANDI
OSİB, İB
b-Niğde/Kitreli arıtma tesisi
TAMAMLANDI
 
c-Aksaray/Selime arıtma tesisinin işletmeye alınması
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c- Aksaray/Sofular, Bekarlar, Gülpınar, Gülağaç, Demirci, Kızılkaya ortak arıtma tesisi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d- Aksaray/Doğantarla arıtma tesisi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e- Aksaray/Belisırma arıtma tesisi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f- Aksaray/Güzelyurt arıtma tesisi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
g- Aksaray/Ilısu arıtma tesisi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ğ- Aksaray/Saratlı arıtma tesisi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
h- Niğde/ /Divarlı, Bozköy, Ovalıbağ, Çardak, Şeyhler, Kula, Çiftlik, Azatlı, Sultanpınarı ortak arıtma tesisi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ı- Mevcut foseptiklerin bakımı
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ı- İzleme ve denetim
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. KATI VE TIBBİ ATIK YÖNETİMİ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sorumlu: İÇŞM,
Uygulayıcı: İlgili Belediyeler,
2.1 Katı Atık Yönetimi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Katı Atık Birlikleri, İÖİ
Köy Tüzel Kişilikleri
a- Atık azaltımı, kaynağında ayırma ve geri dönüşüm projelerinin hazırlanması
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b- Mevcut düzensiz katı atık depolama sahalarının rehabilitasyonu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c- izleme ve denetim
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Tıbbi Atık Yönetimi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a- Tıbbi atıklarla ilgili eğitim çalışmaları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b- İlgili mevzuatın uygulanması
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c- izleme ve denetim
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. YAYILI KAYNAK KİRLENMESİ YÖNETİMİ VE KONTROLÜ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sorumlu: OSİB, ÇŞB, GTHB
3.1 Arazi Kullanımı ve Zirai Alanlarından Gelen Kirlilik Yönetimi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uygulayıcı: GTHB İl Müdürlükleri, İÖİ, Köy Tüzel Kişilikleri
a- Arazi kullanımı ve zirai alanlarından gelen kirliliği önlemek için yönetim stratejilerinin belirlenmesi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b- Envanter oluşturma
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c- Eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d- Gübre ve pestisit satışlarının kontrol altına alınması
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e- Organik tarım ve iyi tarım uygulama yöntemlerinin teşviki
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f-  AAT çamurunun toprakta kullanılmasına ilişkin çalışmalar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ek-1. Havza Koruma Planı Uygulama Programı (Devam)
PROJE-FAALİYET
YILLAR
UYGULAYICI
Kısa Vade
Orta Vade
Uzun Vade
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026-2046
 
3.2 Hayvancılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Kirlilik Yönetimi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a- Hayvansal atık yönetim stratejilerinin belirlenmesi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b- Envanter oluşturma
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c- Eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d- Hayvansal atıkların katı ve sıvı kısımlarının ayrı toplanması,  katı kısımlarının kompostlaştırılmas ve sıvı kısımlarının sürüm safhasında toprağa enjeksiyonu ile ilgili çalışmalar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e- Hayvansal atıkların denetlenmesi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e- Yatırım-Destek-Teşvik programlarının geliştirilmesi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. SU KAYNAKLARININ YÖNETİMİ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sorumlu: OSİB, ÇŞB,
Uygulayıcı: DSİ İlgili Belediyeler,
GTHB İl Müdürlükleri
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1 Akarsularda Taşkın/Sel Kontrolü
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a- Akarsularda öncelikli taşkın/sel alanlarının belirlenmesi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b- Taşkın/sel kontrolü için gerekli yatırımların başlatılması
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c- İzleme ve denetim
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 Su Kalite İzleme Sisteminin Kurulması
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a- Su kalitesi izleme programlarının hazırlanması
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b- Yerüstü ve yeraltı sularının kalite izleme çalışmalarının yapılması
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 Arıtılmış Atıksuların Yeniden Kullanılmasına Yönelik Çalışmaların Yapılması
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a- Planlama çalışmaları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b- Uygulama ve izleme
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4 Akarsu yataklarının çevresinden rezervuara gelen yayılı yüklerin azaltılması için rezervuarı besleyen akarsuların kanalları içinde idarenin uygun göreceği yerlerde yapay sulak alan sistemlerinin inşası
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5 Akarsu yataklarının çevresinden rezervuara gelen yayılı yüklerin azaltımı için rezervuar mutlak koruma alanı içinde rezervuarı besleyen akarsuların mansabında yapay sulak alan sistemlerinin inşası
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.6 Modelleme Çalışmaları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a- Su bütçesi modelleme çalışmaları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b- Akarsular için su kalitesi modelleme çalışmaları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c- Akarsular için ekolojik su ihtiyacının belirlenmesi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.7 Su kaynaklarının korunması
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. AĞAÇLANDIRMA, EROZYON KONTROLÜ VE MERA ISLAH ÇALIŞMALARI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sorumlu: OSİB
Uygulayıcı: ÇEMGM
a- Etüt ve projelendirme çalışmalarının yapılması
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b- Ağaçlandırma ve rehabilitasyon çalışmalarının yapılması
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c- Erozyon kontrolü çalışmalarının yapılması
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d- Mera ıslah çalışmalarının yapılması
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. HAVZA BİLGİ SİSTEMİNİN KURULMASI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sorumlu ve Uygulayıcı: OSİB
a- Havza çevresel bilgi sistemi altyapısının oluşturulması
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b- Havza çevresel bilgi sistemi veri tabanının oluşturulması
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c- Mevcut veri tabanının çevresel bilgi sistemi ile entegrasyonu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d- Havza çevresel bilgi sisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanması
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       
 
 
KISALTMALAR
                                                                                 
 
OSİB: Orman ve Su İşleri Bakanlığı
                                                                                 
 
ÇŞB: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
                                                                                 
 
GTHB: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
                                                                                 
 
İÇŞM: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü
                                                                                 
 
DSİ: Devlet Su işleri
                                                                                 
 
İB: İller Bankası
                                                                                 
 
İÖİ: İl Özel İdareleri
                                                                                 
 
ÇEMGM: Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TN (mg/L)
TP (mg/L)
BOİ(mg/L)1
KOİ (mg/L)
AKM (mg/L)
pH
8
1
15
40
20
6-9
1- Eğer BOİ5 ile yerine kullanılan parametre arasında korelasyon kurulabilirse, bu parametre bir başka parametre ile değiştirilebilir: toplam organik karbon (TOK) yada toplam oksijen ihtiyacı (TOİ) gibi.
 
Ek-3 Koruma Alanları