SULTANHANI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
 
           Sultanhanı İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunun 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 Sayılı İş Kanunu uyarınca aşağıdaki esaslar dahilinde (1) adet “Büro Görevlisi” sözleşmeli personel alınacaktır.
 
 • PERSONEL ALIMINDA ARANACAK ŞARTLAR;
Personel alımında aranacak genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,
4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,
5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
7) Sultanhanı İlçe sınırları içerisinde en az 6 aydır ikamet ediyor olmak ve belgelemek,
8) En az B sınıfı sürücü ehliyetine müracaat tarihi itibariyle en az 2 yıldır sahip olmak,
9) 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının Maliye Bölümü mezunu olmak,
10) 2016-2017 Kamu Personeli Seçme Sınavlarında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak,
11) Görevini yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak,
12) İş Tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak,
13) İşe alınacak personel için iki ay deneme süresi olacaktır.
 
 
 
 
 • MÜLAKAT AŞAMASINDA İSTENİLECEK BELGELER
 1. Üzerinde TC Kimlik numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi,
 2. Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf,
 3. KPSS Sonuç Belgesi,
 4. Adli Sicil Belgesi,
 5. En az B sınıfı sürücü belgesi fotokopisi,
 6. Bitirdiği okul veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti,
 7. Özgeçmiş, (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durum, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)
 8. Erkek adaylar için askerlikle ilgisi olmadığına dair belge.
 • BAŞVURU VE MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER
 1. Başvuruda bulunacak adayların, 12/04/2018 tarihinden 19/04/2018 tarihi mesai bitimine kadar www.sosyalyardimlar.gov.tr internet adresinde bulunan SYDV personeli alım ilanı bölümünden başvurularını yapmaları gerekmektedir.
 2. Başvurular sonucu Sözleşmeli Personel işi için başvuruda bulunan adaylar ilanda sayılan belgeleri 24/04/2018 Salı günü mesai bitimine kadar Sultanhanı İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, Zafer Mah. Şehit Murat Caddesi No:1 SULTANHANI/AKSARAY adresine şahsen teslim edeceklerdir.
 3.  Başvuru süresi sonunda mülakat tarihinden önce kurumumuza belgelerini şahsen teslim eden adayların belgeleri incelendikten sonra, eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
 4. Yapılan incelemede şartları taşıdığı tespit edilenlerden “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” alımı için, KPSS P3 puan türüne göre en yüksek puana sahip adaydan başlanarak ilk 5 aday (5.adayla aynı puana sahip olan adaylar da) mülakata davet edileceklerdir.
 5. Mülakata davet edilecek adayların isim listesi 25.04.2018 Çarşamba günü Aksaray Valiliği web sitesinde (www.aksaray.gov.tr)  ilan edilecektir.
 6. Mülakat esnasında veya sonrasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu belirlenen adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.
Mülakat Tarihi                     : 25 Nisan 2018
Mülakat Başlangıç Saati      : 14:00
Mülakat Yeri                        : Sultanhanı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı           ________________________